• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Bilder frå Kvernhusdalen

Kvernhus i Kvernhusdalen
Kvernhus i Kvernhusdalen

Kvernstein © Hege Heggheim Ulvedal
Kvernstein
Hege Heggheim Ulvedal

Kvernstein © Hege Heggheim Ulvedal
Kvernstein
Hege Heggheim Ulvedal

Kvernhus © Hege Heggheim Ulvedal
Kvernhus
Hege Heggheim Ulvedal

Slok ved kvernhus © Hege Heggheim Ulvedal
Slok ved kvernhus
Hege Heggheim Ulvedal

Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen 1 © Oddvin Almenning
Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen 1
Oddvin Almenning

Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen 9 © Oddvin Almenning
Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen 9
Oddvin Almenning

Kvernhusdalen © Oddvin Almenning
Kvernhusdalen
Oddvin Almenning

Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen © Oddvin Almenning
Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen
Oddvin Almenning