• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Kulturdagen 2001

Kulturdagen 2001: Kvernhusdalen 1 © Oddvin Almenning
Kvernhusdalen